ABC4354FTydfytd^%$
(גן לאומי מבצר נמרוד (קלעת נמרוד
ירחון

חדשות בעתיקות

מאת ארכיאולוג הרשות דר' צביקה צוק

لمعلومات اضافية

חזון ארכיאולוגיה ומורשת ברשות הטבע והגנים

שימור וטיפוח האתרים הארכיאולוגיים הנמצאים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע, והכשרתם לביקורי קהל, לשם חיזוק הקשר בין הציבור למורשת הארץ.

הפעולות הנעשות לשם כך הן:

 • תמיכה ועידוד משלחות ארכיאולוגיות ממוסדות שונים לחפירה באתרי רשות הטבע והגנים;
 • הכוונה וייזום חפירות ארכיאולוגיות להשלמת החפירה במבנים עתיקים בעלי פוטנציאל לפיתוח תיירותי;
 • שימור האתרים שנחפרו ופיתוחם; הצלת אתרים מסכנת הרס תוך בקרה על מצבם;
 • טיפוח אתרים ארכיאולוגיים והכשרתם לביקורי קהל;
 • קידום הכרזת אתרי מורשת עולמית;
 • איתור של גנים לאומיים חדשים בעלי ערכי מורשת ברמה הלאומית;
 • ייזום חינוך והסברה של אתרים ארכיאולוגיים;
 • הדרכה והכשרה של עובדי הרשות בתחומי ארכיאולוגיה ומורשת.

אתרי עתיקות אלו נחלקים לאתרים ארכיאולוגיים, מהתקופה הפרהיסטורית ועד שנת 1700 לספירה, ולאתרי מורשת שמתוארכים משנת 1700 ועד ימינו, וכוללים בעיקר אתרים מראשית ההתיישבות.
רשות הטבע והגנים מבצעת פעולות לשמירה, שימור ותחזוקה של מאות אתרים מתוך 9,000 אתרי עתיקות הנמצאים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ.

מהם תחומי המורשת בהם עוסקת רשות הטבע והגנים?
 • מורשת פיזית (מוחשית) (9,000 אתרים ארכיאולוגיים)
 • אתרים פרהיסטריים (אין אפשרות לשמר, קשה להצגה, המערות מרשימות)
 • אתרים מקראיים (כנענים וישראלים)(קושי בהמחשה, שימור לבני בוץ, השתמרות נמוכה)
 • אתרים קלאסיים (בית שני המשנה והתלמוד)(בנייה באבן, אלמנטים אומנותיים עדינים כגון: סטוקו, פרקו, סקו, טיח, פסיפס, מעט שרידים יהודים מובהקים)
 • אתרים של ימי הביניים ועד אמצע התקופה העות’מאנית (1700 לספירה)(השתמרות גבוהה, אין שרידים יהודים, מעט אתרים)
 • אתרים של העת החדשה – (הטירה של מגדל צדק) אתרי לאום (קסטל, שער הגיא) השתמרות גבוהה, מעט שרידים יהודים, מעט אתרים
 • נופי תרבות של תקופות שונות (שטחים פתוחים וקושי בהגנה עליהם, חוסר מודעות)
 • מורשת רוחנית/נרטיבית (בלתי מוחשית)
 • סיפורי המקרא ושילובם בשטח (דוד וגוליית)
 • מקורות קדומים ושילובם בשטח (רבי יהודה נשיא)

 

ABC4354FTydfytd^%$

נתונים מעניינים שכדאי לדעת

70

חפירות ארכיאולוגיות בכל שנה

4

צוותי שימור ואחד בדרך

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$